+48 513 499 490biuro@camcam.pl

Wzór umowy

Zapoznaj się z naszą umową wynajmu (PL / ANG / UKR)
 1. STRONY ustaliły następującą formę płatności: – ZBIORCZE rozliczenie na koniec miesiąca / PRZEDPŁATA przelewem na konto bankowe na podstawie faktury proforma / PRZELEWEM w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury / KARTĄ w dniu wydania sprzętu / KARTĄ w dniu zwrotu sprzętu
  / GOTÓWKĄ w dniu wydania sprzętu / GOTÓWKĄ w dniu zwrotu sprzętu:
 2. WYNAJMUJĄCY udostępnia sprzęt, zgodnie z powyższą listą, we wskazanym powyżej terminie. NAJEMCA oświadcza, że sprawdził (a) i akceptuje stan sprzętu, który wypożycza.
 3. W przypadku wysyłki sprzętu kurierem NAJEMCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu zaraz po otrzymaniu przesyłki. Brak informacji zwrotnej na temat ewentualnych zastrzeżeń Strony uznają za tożsame z akceptacją stanu sprzętu.
 4. Wynajmowany sprzęt fotograficzny, filmowy lub oświetleniowy NAJEMCA odbiera i oddaje w biurze CamCam przy ulicy Rolnej 195 w Warszawie, w ustalonym podczas rezerwacji sprzętu terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje NAJEMCA.
 5. Warunki, tym miejsce odbioru i zwrotu sprzętu mogą ulec zmianie, jeśli STRONY ustalą to inaczej podczas procesu rezerwacji.
 6. W przypadku wysyłki kurierem koszt oraz organizacja wysyłki zwrotnej jest po stronie NAJEMCY sprzętu. NAJEMCA zobowiązany jest do wybrania usługi, która zapewni zwrot sprzętu do siedziby CamCam o określonej w umowie porze. NAJEMCA jest zobowiązany do ubezpieczenia przesyłki. NAJEMCA oraz WYNAJMUJĄCY nie odpowiadają za ewentualne opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską. 
 7. NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go WYNAJMUJĄCEMU. Odpowiedzialność finansowa CamCam A. i W. Zych Sp.j. za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu jest ograniczona do wysokości kwoty należności za wynajem określonej w umowie.
 8. W przypadku utraty sprzętu lub jego części, lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający naprawę NAJEMCA zapłaci CamCam A. i W. Zych Sp. j. wartość odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu. Wartość ta zostanie określona na podstawie aktualnych cen sprzętu.
 9. NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania go od WYNAJMUJĄCEGO. Sprzęt nie może być uszkodzony. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, NAJEMCA pokryje koszty naprawy.
 10. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do pełnego sprawdzenia sprzętu w czasie 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu do magazynu CamCam. Wykryte w tym czasie usterki lub uszkodzenia, które nie zostały ujawnione podczas zwrotu, zostaną udokumentowane fotograficznie i zgłoszone NAJEMCY. NAJEMCA zostanie obciążony kosztem ich naprawy.
 11. CamCam A. i W. Zych Sp.j. oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez NAJEMCĘ, CamCam A. i W. Zych Sp.j.  naprawi sprzęt na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem uszkodzonego sprzętu, pod warunkiem, że NAJEMCA natychmiast poinformuje WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałej sytuacji. Jeśli informacja o awarii lub usterce zostanie zgłoszona po zakończeniu planu zdjęciowego lub w trakcie zwrotu sprzętu, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie możliwość naliczenia pełnej opłaty za wynajęty sprzęt.
 12. Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień (24 godziny) wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu. Ceny podane w cenniku są cenami netto.
 13. W przypadku przedłużenia terminu wynajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, braku zwrotu sprzętu o ustalonej w umowie godzinie – WYNAJMUJĄCY ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 150% stawki za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynajmu.  
 14. WYNAJMUJĄCY może zrezygnować z naliczenia opłaty dodatkowej, jeżeli przedłużenie zostało spowodowane przez działanie siły wyższej i WYNAJMUJĄCY został o tym poinformowany przed określonym w umowie terminem zwrotu sprzętu. 
 15. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby CamCam A. i W. Zych Sp.j.
 16. NAJEMCA oświadcza, że zapoznał się i akceptuję zapisy RODO, dostępne na stronie https://camcam.pl/polityka-prywatnosci
 17. NAJEMCA oświadcza, że zapoznał się i akceptuję zapisy regulaminu, dostępne na stronie https://camcam.pl/warunki-wynajmu   

 1. The PARTIES have agreed on the following form of payment: COLLECTIVE billing at the end of the month / PREPAYMENT by bank transfer to a bank account on the basis of a proforma invoice / BY BANK TRANSFER within 14 days of receipt of a properly issued invoice / BY CARD on the day the equipment is issued
  / BY CARD on the day the equipment is returned / IN CASH on the day the equipment is issued / IN CASH on the day the equipment is returned:
 2. The LESSOR makes the equipment available, as listed above, at the time indicated above. The LESSEE declares that he/she has checked and accepts the condition of the equipment he/she rents.
 3. In the case of equipment being shipped by courier, the LESSEE is obliged to inspect the condition of the equipment immediately upon receiving the package. The absence of feedback concerning any potential damage is considered by the parties to be equivalent to the acceptance of the condition of the equipment.
 4. The LESSEE picks up the rented photo, film or lighting equipment and returns it at CamCam office at 195 Rolna Street, Warsaw, at the time agreed upon during equipment booking. The equipment is collected and returned by the LESSEE.
 5. Terms and conditions, including the place of equipment pick-up and return, are subject to change if the PARTIES agree otherwise during the booking process.
 6. In the case of shipping by courier, the cost and organization of the return shipment falls on the LESSEE of the equipment. The LESSEE is obliged to choose a service that will ensure the return of the equipment to the CamCam headquarters at the time specified in the contract. The LESSEE is obliged to insure the shipment. Neither the LESSEE nor the LESSOR are responsible for any potential delays in delivery caused by the courier company.
 7. The LESSEE bears full legal and material liability for the equipment provided to him/her until it is returned to the LESSOR. The financial liability of CamCam A. i W. Zych Sp. j. for damages resulting from the failure of the rented equipment is limited to the amount of the rental fee specified in the agreement.
 8. In case of loss of the equipment or parts thereof, or damage thereof in any manner that makes repair impossible, the LESSEE will pay CamCam A. i W. Zych Sp. j. the replacement value of the lost or damaged equipment. This value will be determined based on current equipment prices.
 9. The LESSEE is obliged to return the rented equipment in non-deteriorated condition than when received from the LESSOR. The equipment must not be damaged. If the equipment needs to be repaired, the LESSEE will bear the cost of repair.
 10. The LESSOR reserves the right to fully inspect the equipment within 24 hours of returning it to the CamCam warehouse. Any malfunctions or damages found during this time, that were not discovered during the return, will be documented photographically and reported to the LESSEE. The LESSEE will be charged for their repair.
 11. CamCam A. i W. Zych Sp.j. rents the equipment that is fully operational and guarantees its proper operation provided it is used as intended. If there is an equipment failure not caused by the LESSEE, CamCam A. i W. Zych Sp.j. will repair the equipment at its own expense and waive the rental charges for the damaged equipment, provided that the LESSEE immediately informs the LESSOR of the situation. If information on the failure or malfunction is reported after the end of the shooting schedule or during the return of the equipment, the LESSOR reserves the right to charge the full rental fee for the equipment.
 12. The rental fee for the equipment for the period specified in the Rental Agreement is the product of the price for one day (24 hours) of equipment rental and the number of days of the rental period. The prices listed in the price list are net prices.
 13. If the rental period is extended without the consent of the LESSOR, or in the case of failure to return the equipment at the time fixed in the contract – the LESSOR has the right to charge an additional fee of 150% of the rate for each additional day of rental started.  
 14. The LESSOR may waive the additional charge if the extension was caused by force majeure and the LESSOR was informed on it before the date specified in the contract for the return of the equipment. 
 15. Any disputes arising between the parties are to be settled in accordance with the provisions of the Polish Civil Procedure Code by the Court having jurisdiction over the seat of CamCam A. i W. Zych Sp.j.
 16. The LESSEE declares that the LESSEE has read and agrees to the provisions of the GDPR, available at https://camcam.pl/polityka-prywatnosci
 17. The LESSEE declares that the LESSEE has read and agrees to the provisions of the terms and conditions, available at https://camcam.pl/warunki-wynajmu

 1. СТОРОНИ домовились про наступну форму оплати: КОЛЕКТИВНИЙ розрахунок в кінці місяця / ПЕРЕДОПЛАТА банківським переказом на підставі рахунку-фактури / ПЕРЕКАЗОМ протягом 14 днів після отримання коректно виставленого рахунку-фактури / КАРТКОЮ в день видачі обладнання / КАРТКОЮ в день повернення обладнання / ГОТІВКОЮ в день видачі обладнання / ГОТІВКОЮ в день повернення обладнання: 
 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ надає обладнання, як зазначено вище, у зазначений вище час. НАЙМАЧ заявляє, що він/вона перевірив(ла) і приймає стан обладнання, яке він/вона орендує.
 3. У випадку доставки обладнання кур’єром, ОРЕНДАР зобов’язаний перевірити стан обладнання відразу після отримання посилки. Відсутність зворотного інформування про можливі застереження Сторони вважають тотожними з прийняттям стану обладнання.
 4. Орендоване фото-, кіно- або освітлювальне обладнання ОРЕНДАР отримує і повертає в офісі CamCam за адресою: вул. Рольна, 195, Варшава, в час, узгоджений при бронюванні обладнання. Обладнання забирає та повертає ОРЕНДАР.
 5. Умови, включаючи місце отримання та повернення обладнання, можуть бути змінені, якщо СТОРОНИ домовляться про інше в процесі бронювання.
 6. У випадку доставки кур’єром, вартість та організація зворотної доставки лежить на боці ОРЕНДАРЯ обладнання. ОРЕНДАР зобов’язаний вибрати сервіс, який забезпечить повернення обладнання до офісу CamCam у встановлений у договорі час. ОРЕНДАР зобов’язаний страхувати відправлення. ОРЕНДАР та ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несуть відповідальності за можливі затримки у доставці, спричинені кур’єрською компанією.
 7. ОРЕНДАР несе повну юридичну та матеріальну відповідальність за ввірене йому обладнання до моменту його повернення ОРЕНДОДАВЦЮ. Фінансова відповідальність Повне товариство CamCam A. і W. Zych” за шкоду, заподіяну внаслідок несправності орендованого обладнання, обмежується розміром орендної плати, зазначеної в договорі.
 8. У разі втрати обладнання або його частин чи пошкодження, яке призведе до неможливості його ремонту, ОРЕНДАР зобов’язаний виплатити компанії Повне товариство CamCam A. і W. Zych” відшкодування вартості втраченого або пошкодженого обладнання. Ця вартість буде визначена на основі поточних цін на обладнання.
 9. ОРЕНДАР зобов’язаний повернути орендоване обладнання у стані, не гіршому, ніж коли він отримав його від ОРЕНДОДАВЦЯ. Обладнання не повинно бути пошкоджено. Якщо обладнання потребує ремонту, ОРЕНДАР покриває витрати на ремонт.
 10. ОРЕНДОДАВЕЦЬ залишає за собою право провести повну перевірку обладнання протягом 24 годин з моменту повернення обладнання на склад CamCam. Виявлені протягом цього часу несправності або пошкодження, які не були виявлені під час повернення, будуть задокументовані фотографічно і представлені ОРЕНДАРЮ. Витрати на ремонт пошкоджень покладаються на ОРЕНДАРЯ.
 11. Повне товариство CamCam A. i W. Zych” надає обладнання в оренду повністю справним і гарантує його належну роботу за умови використання за призначенням. У разі виходу з ладу обладнання не з вини ОРЕНДАРЯ, компанія Повне товариство CamCam A. i W. Zych” відремонтує обладнання за власний рахунок і звільнить від орендної плати за пошкоджене обладнання, за умови, що ОРЕНДАР негайно повідомить про це ОРЕНДОДАВЦЯ. Якщо інформація про несправність або дефект буде надана після закінчення знімального плану або під час повернення обладнання, ОРЕНДОДАВЕЦЬ залишає за собою право стягнути повну орендну плату за орендоване обладнання.
 12. Вартість оренди за період, зазначений у Договорі оренди, визначається як сума, що складається з ціни за одну добу (24 години) оренди обладнання та кількості днів періоду оренди. Ціни в прайс-листі вказані без ПДВ.
 13. У разі продовження строку оренди без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, неповернення обладнання в обумовлений договором строк – ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право стягнути додаткову плату в розмірі 150% від ставки за кожну додаткову добу розпочатої оренди.  
 14. ОРЕНДОДАВЕЦЬ може не стягувати додаткову плату, якщо продовження строку було спричинене форс-мажорними обставинами, про що ОРЕНДОДАВЕЦЬ був поінформований до настання передбаченого договором строку повернення обладнання. 
 15. Будь-які спори, що виникають між сторонами, вирішуються відповідно до положень Цивільного процесуального кодексу в суді, юрисдикція якого відповідає місцезнаходженню компанії Повне товариство CamCam A. та W. Zych”.
 16. ОРЕНДАР заявляє, що він прочитав і приймає положення RODO, які доступні за посиланням https://camcam.pl/polityka-prywatnosci
 17. ОРЕНДАР заявляє, що він прочитав і приймає положення регламент, які доступні за посиланням https://camcam.pl/warunki-wynajmu