+48 513 499 490biuro@camcam.pl

Regulamin wynajmu

 1. Definicje:
  • Wynajmujący: CamCam A. i W. Zych Sp.j. z siedzibą w Warszawie (02-856) przy ul. Ludwinowskiej 22/9 m.1
  • Najemca: Klient, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną
  • Sprzęt: profesjonalny sprzęt fotograficzny, filmowy, oświetleniowy, dźwiękowy oraz wszelkiego rodzaju akcesoria – znajdujące się w ofercie Wynajmującego na stronie www.camcam.pl i przeznaczone na wynajem
  • Umowa Wynajmu: umowa najmu Sprzętu zawarta pomiędzy Najemcą a Wynajmującym
  • Kaucja zabezpieczająca: kwota pieniężna, określona w Umowie Wynajmu, której celem jest zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu Umowy Wynajmu, pobierana i zwracana Klientowi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Wynajmu
 2. Składanie zamówienia:
  • Wszystkie zamówienia składane są elektronicznie poprzez:
   • przesłanie wiadomości mailowej na adres biuro@camcam.pl 
   • system online dostępny na stronie internetowej CamCam.pl
 3. Umowa wynajmu:
  • Wynajem odbywa się na podstawie Umowy Wynajmu.
  • Dla skutecznego zawarcia Umowy Wynajmu oraz odebrania sprzętu NAJEMCA musi posiadać co najmniej dwa dokumenty ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy, które okaże pracownikowi CamCam celem weryfikacji danych osobowych. 
  • W celu potwierdzenia adresu zamieszkania (adresu do doręczeń) WYNAJMUJĄCY (CamCam) może poprosić NAJEMCĘ o przedstawienie dowolnego rachunku np. za gaz, wodę lub telefon wystawionego na jego dane, nie starszego niż 3 miesiące. 
  • WYNAJMUJĄCY (CamCam) zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Wynajmu w sytuacji w której nie otrzyma wskazanych powyżej dokumentów.
 4. Kaucja zabezpieczająca:
  • Wysokość kaucji zabezpieczającej uzależniona jest od wartości sprzętu.
  • Kaucja pobierana jest przy odbiorze sprzętu. Kaucję można wpłacić gotówką, kartą lub za pomocą płatności online.
  • Kaucja zwracana jest po zwrocie sprzętu i sprawdzeniu jego stanu technicznego. 
  • WYNAJMUJĄCY (CamCam) zastrzega sobie prawo do pełnego sprawdzenia sprzętu w ciągu 24 godzin po jego zwrocie.
  • W przypadku wykrycia uszkodzenia kaucja zostanie zatrzymana na poczet pokrycia kosztów naprawy. 
  • Kaucja może być obniżona lub zredukowana do zera w przypadku pozytywnego przejścia procedury weryfikacyjnej.
 5. Procedura weryfikacyjna:
  • Pozytywna weryfikacja umożliwia wynajem sprzętu bez kaucji zwrotnej
  • Weryfikacja jest dobrowolna i polega na odpowiedzi na pytania: Czy NAJEMCA wynajmował wcześniej sprzęt w innej wypożyczalni? Jeśli tak, to jakie były to wypożyczalnie? Czy NAJEMCA posiada portfolio: stronę www, kanał na YouTube, Vimeo, profil w social mediach (Instagram, TikTok, Facebook), na którym na bieżąco prezentuje swoje prace? 
  • Decyzję o weryfikacji podejmuje przedstawiciel WYNAJMUJĄCEGO – pracownik CamCam. Decyzję NAJEMCA otrzymuje drogą mailową. 
 6. Odbiór i zwrot sprzętu:
  • Wynajmowany sprzęt NAJEMCA odbiera i zwraca w biurze WYNAJMUJĄCEGO przy ulicy Rolnej 195 w Warszawie, w ustalonym, podczas rezerwacji sprzętu, terminie.
  • W przypadku jeśli NAJEMCA odbierze sprzętu w terminie późniejszym niż ten ustalony w trakcie rezerwacji, termin zwrotu nie ulega zmianie.
  • Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje NAJEMCA. 
  • Warunki, w tym miejsce odbioru i zwrotu sprzętu, mogą ulec zmianie, jeśli STRONY ustalą to inaczej podczas procesu rezerwacji. 
 7. Potwierdzenie stanu technicznego:
  • Wypożyczający zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru.
  • Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić WYNAJMUJĄCEMU. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie STRONY zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.
 8. Wysyłka kurierem: 
  • Wynajmowany sprzęt może zostać wysłany kurierem jedynie na terytorium Polski.
  • Przed wysyłką sprzętu, NAJEMCA musi pozytywnie przejść procedurę weryfikacyjną. 
  • Po ustaleniu terminów wynajmu oraz ostatecznej listy sprzętu NAJEMCA otrzyma mailem umowę wynajmu w formacie pdf. 
  • NAJEMCA zobowiązuje się do podpisania umowy za pomocą profilu zaufanego. (Informacje jak założyć profil zaufany znajdują się na: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)
  • W przypadku wysyłki sprzętu kurierem NAJEMCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu zaraz po otrzymaniu przesyłki. Brak informacji zwrotnej na temat ewentualnych zastrzeżeń STRONY uznają za tożsame z akceptacją stanu sprzętu.
  • Przy wysyłce kurierem wpłata kaucji jest obowiązkowa. Jej wysokość uzależniona jest od wartości wynajmowanego sprzętu.
  • Łączne koszty wynajmu z wysyłką kurierem, STRONY ustalają mailowo, podczas rezerwacji sprzętu.
  • W przypadku wysyłki sprzętu kurierem, data odbioru na umowie wynajmu tożsama jest z datą wydania sprzętu kurierowi. Data zwrotu to termin zwrotu sprzętu do biura WYNAJMUJĄCEGO (CamCam) przy ul. Rolnej 195 w Warszawie.
  • Do kosztów wynajmu z wysyłką kurierem, WYNAJMUJĄCY (CamCam) może doliczyć koszt dostawy, który uzależniony jest od gabarytów oraz wagi nadawanej paczki. 
  • Opłata za wynajem z wysyłką kurierem pobierana jest z góry poprzez płatność online. W przypadku braku opłaty za wynajem sprzęt nie zostanie wysłany. 
  • Koszt oraz organizacja wysyłki zwrotnej pozostaje po stronie NAJEMCY sprzętu. NAJEMCA zobowiązany jest do wybrania usługi, która zapewni zwrot sprzętu do siedziby CamCam, o określonej w umowie wynajmu dacie i godzinie. 
  • NAJEMCA zobowiązany jest do ubezpieczenia i odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki zwrotnej.
  • NAJEMCA oraz WYNAJMUJĄCY (CamCam) nie odpowiadają za ewentualne opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską. 
 9. Odpowiedzialność za sprzęt:

  • Odpowiedzialność finansowa WYNAJMUJĄCEGO (CamCam) za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu jest ograniczona do wysokości kwoty należności za wynajem określonej w umowie.
  • NAJEMCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go WYNAJMUJĄCEMU (CamCam).
 10. Utrata i poważne uszkodzenie wynajętego sprzętu:
  W przypadku utraty sprzętu lub jego części lub uszkodzenia sprzętu w sposób uniemożliwiający naprawę, najemca zapłaci CamCam wartość odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu. Wartość ta zostanie określona na podstawie aktualnych cen sprzętu.
 11. Uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu:
  • NAJEMCA jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym niż w momencie odebrania go od WYNAJMUJĄCEGO (CamCam). Sprzęt nie może być uszkodzony.
  • W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, NAJEMCA pokryje koszty naprawy.
 12. Gwarancja:
  • WYNAJMUJĄCY (CamCam) oddaje w najem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez NAJEMCĘ, WYNAJMUJĄCY (CamCam) naprawi sprzęt na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem.
  • W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub awarii NAJEMCA natychmiast poinformuje WYNAJMUJĄCEGO o zaistniałej sytuacji. Jeśli informacja o awarii lub usterce zostanie zgłoszona po zakończeniu planu zdjęciowego lub w trakcie zwrotu sprzętu, WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie możliwość naliczenia pełnej opłaty za wynajęty sprzęt.
 13. Naliczanie opłat:
  • Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu.
  • Okres rozliczeniowy zaczyna się i kończy o ustalonej podczas procesu rezerwacji i zapisanej w Umowie Wynajmu godzinie i dacie wydania sprzętu.
  • Ceny podane w cenniku są cenami netto. Do końcowej ceny doliczony zostanie 23% podatek VAT.
  • W przypadku przedłużenia terminu wynajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, braku zwrotu sprzętu o ustalonej w umowie godzinie i dacie – WYNAJMUJĄCY ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 150% stawki za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynajmu.
  • WYNAJMUJĄCY może zrezygnować z naliczenia opłaty dodatkowej, jeżeli przedłużenie zostało spowodowane przez działanie siły wyższej i WYNAJMUJĄCY został o tym poinformowany przed określonym w umowie terminem zwrotu sprzętu. 
  • Sposób płatności za wynajem ustalany jest podczas procesu rezerwacji.
 14. Anulowanie zamówienia:
  • Zamówienie można anulować bezpłatnie najpóźniej na 12 godzin przed umówionym w trakcie rezerwacji terminem odbioru.
  • W przypadku anulowania zamówienia w czasie mniejszym niż 11 godzin 59 minut przed umówionym terminem odbioru sprzętu naliczana jest opłata w wysokości 50% stawki wynajmu.
  • W przypadku nieodebrania zamówionego sprzętu naliczona zostanie opłata w wysokości 100% zamówienia za pierwszą dobę wynajmu. 
 15. Spory
  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby CamCam A. i W. Zych Sp.j.