+48 513 499 490biuro@camcam.pl

Pierwszy wynajem

Poznaj nasze zasady
(POL / ENG / UKR)
(czas czytania: 1 min. i 15 sek.)
 1. Rezerwacji sprzętu można dokonać: 
  • drogą mailową (biuro@camcam.pl)  
  • poprzez złożenie zamówienia online na stronie www.camcam.pl
 2. Jeśli potrzebujesz wsparcia w doborze sprzętu zapraszamy do kontaktu telefonicznego, chętnie pomożemy 🙂 Zachęcamy też do odwiedzenia strony FAQ gdzie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
 3. Przesyłając maila pamiętaj, aby podać dokładną listę sprzętu, godzinę oraz datę odbioru i zwrotu. Na tej podstawie będziemy mogli potwierdzić dostępność oraz przygotować ofertę.
 4. W odpowiedzi na Twoje zamówienie otrzymasz od nas maila z pytaniami weryfikacyjnymi. Pozytywna weryfikacja umożliwia wynajem sprzętu bez kaucji zwrotnej. Poprosimy Cię o podanie:
  • danych osoby, która zgłosi się po odbiór sprzętu – w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
  • danych firmy (jeśli będzie potrzebna faktura za wynajem): nazwa, NIP i adres.
  • linków do portfolio, np.: strona www, kanał na YouTube, kanał na Vimeo, fanpage na Facebooku, profil na Instagramie lub TikTok
  • jeśli możesz wyślij wiadomość z domeny służbowej / firmowej.
  • jeśli trafiłeś do nas z polecenia osoby, która wcześniej korzystała z naszych usług, daj nam o tym znać i napisz, kto to był.
  • jeśli korzystałeś już z usług innych wypożyczalni sprzętu filmowego – podaj ich nazwy.
  • jeśli chcesz możesz również przesłać link do prywatnego profilu na Facebooku – może mamy wspólnych znajomych?
 5. Udzielenie powyższych informacji jest całkowicie dobrowolne. W przypadku ich braku będziemy prosić o pozostawienie kaucji za wynajmowany sprzęt. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości zamówienia (z reguły waha się w granicach 15-30% wartości odtworzeniowej wynajmowanego sprzętu). Kaucję można wpłacić gotówką lub kartą. Zwrot kaucji następuję w momencie oddania sprzętu.
 6. Wynajem sprzętu odbywa się na podstawie umowy wynajmu. Prosimy o zabranie ze sobą dwóch dokumentów ze zdjęciem.
 7. W przypadku pierwszej współpracy płatność za wynajem jest zawsze z góry – gotówką, kartą lub w formie przedpłaty przelewem w oparciu o fakturę proformę.

(reading time: 1 min. and 15 sec.)
 1. Equipment may be booked by:
  • e-mail (biuro@camcam.pl).
  • placing an order online on our website www.camcam.pl
 2. If you need any support in choosing equipment, please fell free to contact with us by phone or e-mail, we will more than glad to help you 🙂 Also check out the FAQ page where you will find answers to the most frequently asked questions.
 3. When sending an e-mail, please remember to provide an accurate list of equipment, time and date of pickup and return, so we will be able to confirm availability and prepare an offer.
 4. You will receive an e-mail response from us with verification questions. A positive verification allows you to rent the equipment without a refundable deposit. We will ask you to provide:
  • data of the person who will come to pick up the equipment – in particular, the name, home address and telephone number.
  • company details (if a rental invoice is needed): name, tax ID and address.
  • links to the portfolio, such as: website, YouTube channel, Vimeo channel, Facebook fanpage, profile on Instagram or TikTok
  • if possible, send a message from your business/company domain.
  • if you visit us on the recommendation of a person who has used our services before, let us know about it and write who it was.
  • if you have already used the services of other film rental companies – please provide their names.
  • if you want, you may also send a link to your private Facebook profile – maybe we have common friends?
 5. Providing the above information is completely voluntary. If you do not this information, we will ask you to leave a deposit for the rented equipment. The amount of the deposit depends on the value of the order (in general, it ranges 15-30% of the replacement value of the rented equipment). The deposit may be paid in cash or by card. The deposit is returned when the equipment is returned.
 6. Equipment is rented based on a rental agreement. Please bring two documents with a photo with you. 
 7. In the case of first cooperation, payment for rental is always made in advance – by cash, card or prepaid transfer based on a proforma invoice.

(Час читання 1 хв. і 15 сек.)
 1. Бронювання обладнання можливе через:,
  • електронну пошту (biuro@camcam.pl),
  • або розмістивши замовлення онлайн на веб-сайті www.camcam.pl
 2. Якщо Вам потрібна допомога у виборі обладнання, ми запрошуємо вас зателефонувати нам, ми з радістю Вас проконсультуємо. А також заохочуємо вас відвідати нашу сторінку FAQ, де ви знайдете відповіді на найбільш поширені питання.
 3. Надсилаючи електронного листа, не забудьте вказати точний перелік обладнання, час і дату отримання та повернення. На цій основі ми зможемо підтвердити наявність і підготувати пропозицію.
 4. У відповідь Ви отримаєте від нас електронного листа з контрольними запитаннями. Позитивний результат перевірки дає змогу орендувати обладнання без застави, яка підлягає поверненню. Ми попросимо Вас надати: 
  • дані про особу, яка буде забирати обладнання – зокрема, її ім’я, прізвище, домашню адресу та номер телефону.
  • дані підприємства (якщо потрібно буде виставити рахунок за оренду): назва, ІПН та адреса.
  • посилання на портфоліо, наприклад, веб-сайт, канал YouTube, канал Vimeo, Фан-сторінка у Facebook, профіль в Instagram або TikTok
  • якщо можете, надішліть повідомлення з службового/фірмового домену.
  • якщо Ви натрапили на нас за рекомендацією когось, хто вже користувався нашими послугами раніше, повідомте нам про це і напишіть, що це за людина.
  • якщо Ви вже користувалися послугами інших кінопрокатних компаній – вкажіть їхні назви.
  • якщо хочете, можете також надіслати посилання на свій приватний профіль у Facebook – можливо, у нас є спільні друзі?
 5. Надання вищезазначеної інформації є цілком добровільним. Якщо Ви цього не зробите, ми попросимо Вас залишити заставу за орендоване обладнання. Розмір застави залежить від вартості замовлення (зазвичай це 15-30% від відновної вартості орендованого обладнання). Заставу можна внести готівкою або карткою. Застава повертається при поверненні обладнання.
 6. Оренда обладнання здійснюється на підставі договору оренди. Будь ласка, візьміть з собою два посвідчення особи з фотографією.
 7. У разі першої співпраці оплата за оренду завжди здійснюється заздалегідь – готівкою, карткою або передоплатою за безготівковим розрахунком на підставі рахунку-фактури.