Regulamin

Ogólne warunki wynajmu sprzętu

 1.  Akceptacja regulaminu
  Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Odbiór i zwrot
  Wynajmowany sprzęt fotograficzny, filmowy lub oświetleniowy Najemca odbiera  i oddaje w biurze MyWorks przy ulicy Topiel 23/5 w Warszawie, w ustalonym podczas rezerwacji sprzętu terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje Najemca.
 3. Potwierdzenie stanu technicznego
  Wypożyczający zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić wypożyczającemu. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.
 4. Okres rozliczeniowy.
  Okres rozliczeniowy zaczyna się od dnia wydania sprzętu do dnia jego zdania do wypożyczającego.
  Okres najmu określony jest w Umowie Wynajmu.
 5. Odpowiedzialność za sprzęt
  Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go Najemcy Odpowiedzialność finansowa MyWorks za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu jest ograniczona do wysokości kwoty należności za wynajem określonej w umowie.
 6. Utrata i poważne uszkodzenie wynajętego sprzętu
  W przypadku utraty sprzętu lub jego części, lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający naprawę najemca zapłaci MyWorks wartość odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu. Wartość ta zostanie określona na podstawie aktualnych cen sprzętu.
 7. Uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu
  Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od MyWorks. Sprzęt nie może być uszkodzony. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, najemca pokryje koszty naprawy.
 8. Gwarancja
  MyWorks oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez najemcę, MyWorks naprawi sprzęt na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem.W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub awarii Najemca dostarczy jak najszybciej uszkodzony sprzęt do biura MyWorks.
 9. Naliczanie opłat
  Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień. Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu. Ceny podane w cenniku są cenami netto.
 10. Pobieranie opłat
  Opłaty za wynajem sprzętu są pobierane na podstawie faktur VAT wystawionych przez MyWorks.
 11. Spory
  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby MyWorks.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!