+48 513 499 490biuro@camcam.pl

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SPRZĘTU


 1. Akceptacja regulaminu
  Wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Odbiór i zwrot
  Wynajmowany sprzęt fotograficzny, filmowy lub oświetleniowy Najemca odbiera i oddaje w siedzibie CamCam w ustalonym podczas rezerwacji sprzętu terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje Najemca.
 3. Potwierdzenie stanu technicznego
  Wypożyczający zobowiązany jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić wypożyczającemu. Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.
 4. Okres rozliczeniowy.
  Okres rozliczeniowy zaczyna się od dnia wydania sprzętu do dnia jego zdania do wypożyczającego.
  Okres najmu określony jest w Umowie Wynajmu.
 5. Odpowiedzialność za sprzęt
  Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za powierzony mu sprzęt do czasu oddania go Najemcy Odpowiedzialność finansowa CamCam za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu jest ograniczona do wysokości kwoty należności za wynajem określonej w umowie.
 6. Utrata i poważne uszkodzenie wynajętego sprzętu
  W przypadku utraty sprzętu lub jego części, lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający naprawę najemca zapłaci CamCam wartość odtworzeniową utraconego lub uszkodzonego sprzętu. Wartość ta zostanie określona na podstawie aktualnych cen sprzętu.
 7. Uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu
  Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od CamCam. Sprzęt nie może być uszkodzony. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, najemca pokryje koszty naprawy.
 8. Gwarancja
  CamCam oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.. W przypadku awarii sprzętu niezawinionej przez najemcę, MyWorks naprawi sprzęt na własny koszt i zrezygnuje z naliczania opłat za wynajem.W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki lub awarii Najemca dostarczy jak najszybciej uszkodzony sprzęt do biura MyWorks.
 9. Naliczanie opłat
  Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień (24 godziny). Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu. Ceny podane w cenniku są cenami netto.
 10. Pobieranie opłat
  Opłaty za wynajem sprzętu są pobierane na podstawie faktur VAT wystawionych przez CamCam.
 11. Spory
  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby CamCam.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administratorem danych osobowych jest firma CamCam A. i W. Zych sp.j., ul. Ludwinowska 22/9 m.1, 02-856 Warszawa, NIP: 9512388302. E-mail: biuro@camcam.pl, tel: 601916931 zwana dalej Administratorem:
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będa w celu realizacji umowy najmu sprzętu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE .L. Nr. 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018)
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym, które na mocy prawa mogą żądać od administratora wydania danych osobowych strony umowy
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez cały okres trwania umowy i okres świadczenia usługi najmu na rzecz strony. Ponadto Pani/Pana dane będą przechowywane przez Administratora ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń a także ze względów umożliwiających ponowną weryfikację Pani/Pana danych podczas realizacji kolejnej umowy najmu sprzętu.
 5. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony.
 6. Celem przetwarzania i wykorzystywania danych przez CamCam jest umożliwienie korzystania z usług i ich realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń telefonicznych i mailowych.
 7. Jeśli przekaże Pani/Pan swoje dane poprzez e-mail lub telefon, użyjemy ich w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi.
 8. Nie otrzymujemy danych od stron trzecich.
 9. Pani/Pana prawa:
  • uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza Pani/Pana dane,
  • Uzyskanie do Administratora kopii jego danych osobowych
  • edycja , kontrola, uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w każdym momencie
  • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają Pani/Pana prawa, ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z administratorem w celu wyjaśnienia,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych,
  • Może Pani/Pan zrealizować swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres adam@camcam.pl