Regulamin Programu I’ll be back

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „I’ll be back”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym: „I’ll be back” (zwany dalej „Programem”).
 1. Program jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma charakter jawny i jest otwarty dla wszystkich uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 1. Organizatorem Programu i sponsorem jest MyWorks A. Zych M. Rossa Sp. J. w Warszawie, ul. Ludwinowska 22/9 m. 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541625, NIP: 9512388302, REGON 360744026 (zwana dalej „Organizatorem”).
 1. Program jest prowadzony w biurze Organizatora mieszczącym się przy ul. Topiel 23/5, 00-342 Warszawa.
 1. Warunki uczestnictwa w Programie są określone wyłącznie przez niniejszy Regulamin. W trakcie trwania Programu, treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.camcam.pl

II OŚWIADCZENIA ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 1. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.
 1. Obowiązkiem każdego Uczestnika Programu jest zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad. W przypadku, stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Programu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia.
 1. Przez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 1. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Warunkami koniecznymi uczestnictwa w Programie są: (i) posiadanie Karty uczestnictwa w Programie, otrzymanej przy pierwszym wynajmie asortymentu objętego Programem; (ii) oznaczenie Karty 10 pieczątkami uzyskiwanymi za każdorazowy wynajem asortymentu w kwocie przynajmniej 100 zł netto

III ZASADY PROGRAMU

 1. Program trwa od 05.06.2018 r. do wykorzystania zapasów
 2. Asortyment objęty programem to cały sprzęt dostępny w wypożyczalni CamCam.pl
 3. Uczestnik może otrzymać Karty przy pierwszym wynajmie asortymentu objętego Programem wraz z pierwszą pieczątką odbitą na Karcie według poniższych zasad przy wynajmie: 1 pieczątka – za każde wydane 100 zł netto.
 4. Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Kartę, pod warunkiem kolejnego wynajmu asortymentu objętego Programem.
 5. Karta „I’ll be back” służy do zbierania pieczątek za kolejne wynajmy sprzętu filmowego.
 6. Za wynajem, na który zostało wykorzystane 100 zł netto z karty, nie przysługuje pieczątka.

IV NAGRODY

 1. Każdy uczestnik, który zgromadzi odpowiednią liczbę pieczątek na swojej karcie otrzyma 100 zł netto na kolejny wynajem.
 2. W przypadku posiadania przez Uczestnika dwóch kart, liczba pieczątek jest sumowana i jeśli wynosi 10 to Uczestnik otrzymuje 100 zł netto na kolejny wynajem. W danej sytuacji pracownik Organizatora odbiera od Uczestnika obie Karty.

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje (zwane dalej „Reklamacjami”) mogą być składane jedynie przez Uczestników Programu i mogą dotyczyć wyłącznie ich przebiegu.
 1. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora: MyWorks A. Zych M. Rossa Sp. J., ul. Ludwinowska 22/9 m. 1, 02-856 Warszawa.Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji w formie określonej Regulaminem.
 1. Reklamacje rozpatruje Organizator Programu. Decyzje Organizatora rozstrzygające Reklamacje są ostateczne i wiążące. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji w sprawie zgłoszonej Reklamacji za pomocą listu poleconego w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia Reklamacji.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach dotyczących Programów, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!